Naturen er blevet et aktivt valg

Hvor naturen før i tiden var en integreret del af den menneskelige tilværelse, er naturoplevelser i dag noget, der skal tilvælges og i nogen grad prioriteres over andre sjove og behagelige alternativer. Mange børnefamilier kan nok nikke genkendende til, at det kræver mere overtalelse og overvindelse at udforske naturen fremfor computerspillet eller den nye Netflix-serie, men hvorfor ikke lade teknologiens muligheder blive en integreret del af naturoplevelserne, fremfor et muligt konfliktemne?

Naturen er ikke ”enten eller”

En undersøgelse lavet af Kantar Gallup for Danmarks Naturfredningsforening i 2018 viste, at børn og unge i dag kommer langt mindre i naturen end deres bedsteforældre gjorde (1). Som modsvar på denne tendens, skabtes projekt ”Naturfamilier”, som er et landsdækkende tiltag der skal hjælpe børnefamilier mere ud i naturen, og samtidig inspirere til naturforståelse og fællesskab.

Projektet bruger lokale Facebookgrupper til at skabe lokale netværk af familier, der laver naturaktiviteter for hinanden. Projektet har mere end 4500 tilmeldte familier, og findes i alle landets kommuner.

Erfaringerne viser bl.a. at både børn og voksne bliver nysgerrige på naturen, når de færdes ude – og i mange tilfælde kan teknologiens mange apps dermed blive ”naturvejlederen i lommen”, og give svar på det oplevede.

I stedet for at gøre de digitale medier til et ”enten eller”, når familien tager ud i naturen, kan den i stedet bruges som en positiv ressource i forhold til at forstå naturen bedre, og dermed øge den fælles oplevelse.

Hvad betyder digitale medier for barnets sundhed og udvikling?

I projekt ”Gode Digitale Vaner i Småbørnsfamilier” har Center for Børneliv samlet ny viden om, hvordan digitale medier påvirker småbørns sundhed og trivsel. Center for Børneliv finder, at børns digitale vaner er tæt relateret til forældrenes vaner og graden af hvor meget forældrene rammesætter brugen af digitale medier i hjemmet. Et amerikansk studie viser, at når forældre begrænser og holder opsyn med deres børns skærmtid, er børnene oftere mere fysisk aktive (2)

Forskningens svar på børns læringsudbytte og sproglige udvikling ved skærmbrug er ikke entydig. Flere studier viser dog, at børn lærer bedst, hvis forældrene engagerer sig i barnets brug af digitale medier (3,4,5).

Noget tyder altså på, at det giver mening at sætte fokus på brugen af digitale medier, og ikke mindst – at forældrene er vigtige rollemodeller for deres børn, da forældres digitale vaner, som så mange andre, også smitter af på deres børn.

Når forældre således investerer tid i teknologiens muligheder sammen med deres børn opnås en gunstig effekt af digital dannelse i forhold til balancen mellem det individuelle skærmbrug og det sociale fællesskab – et fællesskab der indbyder til at man leger og forundres sammen og samtidig bliver klogere.

Meget af den eksisterende forskning fokuserer dog i høj grad på mængden af tid, som barnet bruger på digitale medier, fremfor hvordan medierne bruges. Især medieforskere finder dette problematisk, da et udelukkende fokus på skærmtid ikke tager højde for de kreative, aktive og sjove oplevelser som digitale medier også kan danne ramme om – herunder fælles oplevelser i naturen.

Teknologi kan åbne op for nye naturoplevelser

I forskningen, blandt børnefaglige praktikere og forældre ses ofte en sondring mellem det konsumerende og producerende mediebrug. At bruge digitale medier konsumerende vil sige, at barnet passivt underholdes uden et direkte læringsudbytte. Et producerende brug er derimod at bruge digitale medier mere aktivt og kreativt – f.eks. i det fri.

I projekt ”Naturlig Teknik” erfarer Center for Børn og Natur netop, at børns brug af teknologi ikke behøver være en stillesiddende og konsumerende aktivitet. Teknologien åbner derimod op for nye muligheder og ny viden om udeliv og natur. F.eks. findes der apps, der kan øge børns kendskab til lokalsamfundet og apps, der guider under naturaktiviteter som eksempelvis bestemmelse af svampearter. Teknologien kan især rekruttere naturuvante børn til naturoplevelser, fordi den gør det muligt at dele og kommunikere oplevelser med kammerater og dermed styrke det sociale fællesskab også om naturen. Det bliver særligt vigtigt, fordi forskning viser, at børn skal socialiseres ind i brug af natur for, at de bruger den aktivt som voksne (6,7). Projektet viser også, at forældre, der benytter teknologien til mere samvær med barnet ude, både stimulerer mængden af fysisk aktivitet og samtalerne med deres barn om fornuftig brug af skærmen.

I overensstemmelse med, hvad Center for Børneliv finder i forskningslitteraturen, fremhæver Center for Børn og Natur også, at rammesætning af brugen af teknologi har betydning for, om teknologien bidrager til naturoplevelsen eller om den er et forstyrrende element. Det er vigtigt at holde sig for øje, om teknologien understøtter naturoplevelsen, eller om dét den tilbyder, er en oplevelse i sig selv (7).

Artiklen er skrevet af: Naturfamilier og Gode digitale vaner i småbørnsfamilier

FAKTA OM PROJEKTERNE

Naturfamilier
Sammen med Nordea-fonden og Steno Diabetes Center vil Danmarks Naturfredningsforening hjælpe flere børnefamilier ud i naturen. Det skal være attraktivt, let og socialt. Ved hjælp af lokale Facebook-grupper og hjemmesiden naturfamilier.dk skabes lokale netværk af familier, der kan lave naturaktiviteter for hinanden, og tage med hinanden på tur.

Naturfamilier findes i 65 kommuner, og snart vil projektet være i alle landets kommuner.

Gode Digitale Vaner i Småbørnsfamilier er et projekt, der har til formål at sætte skub i dialogen om digitale vaner i småbørnsfamilier. Projektet er udarbejdet af Center for Børneliv i samarbejde med fagprofesionelle fra to danske kommuner og regioner. Ved hjælp af en række dialogværktøjer udarbejdet i samarbejde med praksis, skal være lettere for fagprofessionelle at tage hul på dialogen om gode digitale vaner i mødet med gravide og familier med små børn.

Projektet er støttet af Nordea Fonden.

Naturlig Teknik er et projekt under Center for Børn og Natur. Projektet har til formål at formidle allerede eksisterende viden, samt udvikle ny viden om, hvordan børn og unge kan få flere naturoplevelser (8). Hjemmesiden naturligteknik.dk tilbyder inspiration til naturapps, aktiviteter med teknologi og appbrug med forskelligt formål.

Projektet er støttet af Nordea Fonden.

SÅDAN KAN BARNET BRUGE DIGITALE MEDIER I NATUREN

Mindre børn

Tag billeder af, hvad I finder i naturen (blade, blomster, insekter).
Tag en IPad med på gåtur. Finder I f.eks. et muldvarpeskud, men uden muldvarp, google da, hvordan sådan et dyr ser ud, eller afspil en sang om muldvarper.

Større børn

Brug teknologien som opslagsværk. Hent f.eks. apps som Inaturalist, Biologiordbogen, Danmarks svampeatlas eller Naturguide.
Teknologien kan også bruges til leg og underholdning i det fri. Hent f.eks. apps som Geocaching eller Natureventyr.
Teknologien kan i naturen bruges til nye smagsoplevelser og bevægelse. Hent f.eks. apps som Spis Naturen, Vandreture eller Woop.

Kilder:

  1. https://www.dn.dk/born/viden-om-born-og-naturen/
  2. Staiano, A. E., Webster, E. K., Allen, A. T., Jarrell, A. R., & Martin, C. K. (2018). Screen-time policies and practices in early care and education centers in relationship to child physical activity. Childhood Obesity, 14(6), 341-348.)
  3. Coyne, S. M., Radesky, J., Collier, K. M., Gentile, D. A., Linder, J. R., Nathanson, A. I., ... & Rogers, J. (2017). Parenting and digital media. Pediatrics, 140(Supplement 2), S112-S116.
  4. Barr, R. (2019). Growing Up in the Digital Age: Early Learning and Family Media Ecology. Current Directions in Psychological Science, 0963721419838245.
  5. Radesky, J. S., Cristakis, D. A. (2016). Increased screen time: implications for early childhood development and behavior. Pediatric Clinics, 63(5), 827-839.
  6. Soga, M., Evans, M. J., Yamanoi, T., Fukano, Y., Tsuchiya, K., Koyanagi, T. F. & Kanai, T. (2020). How can we mitigate against increasing biophobia among children during the extinction of experience? Biological Conservation, 242, 108420.
  7. Schilhab, T. & Esbensen, G. L. (2019). Socio-Cultural Influences on Situated Cognition in Nature. Frontiers in Psychology, 10, 980-980. doi:10.3389/fpsyg.2019.00980
  8. Schilhab, T., Esbensen, G. L., & Nielsen, J. V. (2020). Børn og unges brug af teknologi til naturoplevelser: Statusrapport for del 1 af forskningsprojektet Naturlig Teknik.